Програма: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2021 ГОДИНА
Управителен орган: Министерство на младежта и спорта

Приоритет на програмата:
Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната, чрез изграждане на социално отговорно поведение и превенция на различни форми на зависимости и/или агресия, с което да се подобрят качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора.

Цел на програмата:
Създаване на условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на агресия и различни форми на зависимости сред младите хора.

Очаквани резултати от програмата:
- Прозрачност при изпълнението на Програмата за всички целеви групи и заинтересовани страни
- Положителна обществена нагласа за инициативите на ММС, осъществявани в подкрепа на младите хора
- Организирани и проведени информационни кампании, насочени към изграждане на умения за разпознаване и превенция на видове зависимости, както и за намаляване на агресията среда младите хора
- Разработени и разпространени материали сред целевата група
- Организирани и проведени публични събития с участието на млади хора и ангажирани институции и организации на всички нива
- Организирани и проведени обучения, Инициативи, масови прояви със спортен характер, демонстрации и публични събития за различните възрастови подгрупи млади хора

Проект "Здравословен и социален спорт" (НПИМД-Н2-Т4-026/2021) на Спортен клуб "Фар" - Бургас с вх.номер 09-00-264/27.01.2021г и договор 25-00-34/24.03.2021 г се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта във връзка с изпълнение на Направление 2, тема 4 от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021
Нашето проектно предложение е в отговор на задълбочаващите се проблеми, свързани със здравословното състояние сред младежта. Ние сме организация, която е пряко ангажирана с младите – техния живот, развитие, среда и реализация и сме обезпокоени от тенденциите, които наблюдаваме. Младежите, с които имаме досег, са на възраст между 15 и 29 години и това, което можем да обобщим при опита ни с тях е притеснително. Статистика, с която работим, допълва нашето впечатление. Данните, върху които стъпват нашите наблюдения, се основават на години опит в сферата на спорта и младежите, както и официална статистика от България, която показва, че в България има един от най-малките проценти на физически активни младежи:
Основната цел на проекта е насочена към създаване на устойчив модел и условия за изграждане на социално-отговорно поведение чрез насърчаване на здравословния начин на живот. Фокус е и въздействие и промяна на поведенческите модели на младите хора относно здравето, спорта, физическата активност и ролята в обществото. Проектът има насока и цел да достигне до голям брой младежи в неравностойно положение, които са уязвима целева група и чувствителни в още по-голяма степен към негативните въздействия и тенденции.

Подцели на проекта:
• Изграждане на умения за социално-отговорно поведение и градивност в изборите относно личната роля на всеки посредством физическа дейност.
• Надграждане на ключови компетенции за практикуване на различни физически дейности, правилно и здравословно хранене и развитие на физически и психически качества.
• Представяне на позитивен личен пример, свързан с положителен модел на поведение сред младите и специфично – сред младежи в неравностойно положение.
• Създаване на среда за взаимодействие и обмяна на добри практики (networking) между младежи в различни градове.
• Повишаване личните умения за анализ на информация и взаимо-себепомощ във връзка с негативни тенденции сред младежите.
• Представяне на различни форми на физическа активност, включително и такива сред природата, които да позволят развитие на умения без да типизират модела на изпълнение (само в затворена среда, само на открито, само в зала и т.н.)
• Създаване на обучителни ресурси, които да са широко достъпни и безплатни и да позволят да се надградят умения в различни среди.
• Повишаване на социалното включване и интеграция на младежи в неравностойно положение в различни дейности, включително тренировъчния, спортни, обучения като форма за превенция на негативните тенденции и промяна на модела на поведение

По отношение на целевите групи на нашето проектно предложение ние обхващаме няколко възрастови категории. Ние смятаме, че обсегът на възрастта за младежи може да се обособи между 15 до 29 години, а в различни дейности да се обособи като 15-19 (ненавършени), 19-24 (ненавършени) и 24-29. Основната целева група ще бъдат младежите, които са обект на дейностите по проекта, като във връзка с тяхното реализиране ние определяме няколко такива групи:

Целева група 1

Младежи от средата на организацията – преки участници

Обхват: на тази целева група са младежи между 15 – 19 ненавършени, 19 навършени – 25 ненавършени и 25 навършени – 29 навършени години. години, с които и към момента работим и искаме те да се включат в дейностите по организация и реализация на проекта.
Брой: Около 100 младежа, Тази целева група ще участва в различни дейности по проекта, като така ще се постигне развитие на социално-отговорно поведение. Поне 30% от младежите ще бъдат в неравностойно положение.

Цел: С участието в редица дейности те ще придобият и развият умения да анализират и обработват информация свързана със социално отговорното поведение, да насърчават и мотивират своите връстници, да практикуват различни видове спорт, да имат по-добро разбиране на социалните процеси и умения за водене на здравословен начин на живот. Ще се подобрят техните умения за социално-отговорно поведение посредством личен пример, networking с младеж

Целева група 2

Mладежи достигнати от мерките за информираност – публични събития, семинари, дискусии

Обхват : Очакваме в тази група да се включат около 25-26,000 младежа (преки и непреки), като информация за това ще е: достигнатите младежи при публикации в социалните мрежи, раздадени информационни материали, достигнати лица чрез мерките за публичност и информационни ресурси (клипове, видеа и други) и публичността на събитията. Младежите ще бъдат от целеви групи 15-19, 19-24 и 24-29 години и ще бъдат специфично таргетирани посредством социални мрежи и специално подбран екип от доброволци.

Брой : около 25-26,000 младежа, поне 30%, от които в неравностойно положение

Цели :
- Информираме младежите за рисковете, които крие нездравословния начин на живот живот;
- Популяризираме действията на ММС и Програмата
- Насърчим практикуването на спорт и използването на физическа дейност като превенция негативни тенденции, изграждане на социално отговорно поведение и инструмент за развитие на компетенции
- Представяне на позитивен личен пример свързан с положителен модел на поведение сред младите и специфично – сред младежи в неравностойно положение.
- Създаване на среда за взаимодействие и обмяна на добри практики (networking) между младежи в различни градове.
- Повишаване личните умения за анализ на информация и взаимо-себепомощ във връзка с негативни тенденции сред младежите.
- Представяне на различни форми на физическа активност, включително и такива сред природата, които да позволят развитие на умения без да типизират модела на изпълнение (само в затворена среда, само на открито, само в зала и т.н.)
- Създаване на обучителни ресурси, които да са широко достъпни и безплатни и да позволят да се надградят умения в различни среди.

Изпълнение: Младежката група ще бъде обхваната посредством различни дейности по презентация, отворени дискусии, спонсорирани публикации, достъпни публикации в онлайн медии, мерки за информираност, soft skills и др., които са валидни и насърчават към социално-отговорно победени. Акцент ще се постави на публичност на ролята на ММС и Програмата към подобрение на местните инициативи и проблемите свързани с младежта. Същевременно достигането на максимално голям брой младежи, които са от целевата група ще спомогне за предотвратяване на отрицателните тенденции в обществото.

Целева група 3

Младежи в неравностойно положение

Обхват Тази целева група е планирано да е не по-малко от 30% от всички участници в дейностите, като провеждането им ще бъде организирано по начин, в който да се насърчи тяхното включване и да се постигне желания ефект върху средата. Младежите ще бъдат от целеви групи 15-19, 19-24 и 24-29 години и ще бъдат специфично таргетирани посредством социални мрежи и специално подбран екип от доброволци.

Цели:
- Повишаване на социалното включване и интеграция на младежи в неравностойно положение в различни дейности, включително тренировчни, спортни, обучения като форма за превенция на негативните тенденции и промяна на модела на поведение.
- Представяне на позитивен личен пример свързан с положителен модел на поведение сред младите и специфично – сред младежи в неравностойно положение.
- Създаване на среда за взаимодействие и обмяна на добри практики (networking) между младежи в различни градове.
- Изграждане на умения за социално-отговорно поведение и градивност в изборите относно личната роля на всеки посредством физическа дейност.
- Надграждане на ключови компетенции за практикуване на различни физически дейност, правилно и здравословно хранене и развитие на физически и психически качества

Изпълнение: Младежите ще бъдат обхваната следствие на контакти на организацията с местните социални дирекции, с които сме работили и преди в различни кампании. Ще се осъществи възможност за участие във всички дейности безплатно, под ръководството на ръководител. Ще се осъществяват дейности и в защитата среда на резидентните услуги, ако не е възможно участие на друга локация.

Sport 2 you

Sport2you

Връзки

Публикации

За Sport2you

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивен